Wednesday, January 10, 2001

KARAYOLUNA ALTERNATÝF:DEMÝRYOLLARI

Karayollarýnda yaþanan kazalarý biraz da olsa azaltmak için alternatif çözümler bulmak gerekiyor. Bu çözümlerden biriside karayollarýndaki yükü hafifletmektir. Karayollarýndaki yükü hafifletmek için Demiryollarýna önem verilmesi gerekiyor. Demiryollarýna bakýldýðýnda karayollarýndaki kazalara oranla çok az kaza ve ölüm yaþanmaktadýr. Yýllar itibariyle kaza sayýsýna bakýldýðýnda ölü ve yaralý sayýsýnýn çokluðu adeta bir savaþý andýrýyor.Aþaðýdaki tabloda da görüldüðü gibi 1989-2000 yýllarý arasýnda karayollarý ve demiryollarýnda meydana gelen kaza sayýlarý,ölü ve yaralý sayýlarý görülmektedir .

KAZALAR
DEMÝRYOLU

YIL KAZA ÖLÜ YARALI
1989 1138 134 437
1990 913 140 391
1991 873 155 456
1992 954 124 426
1993 957 203 506
2000 539 13 160

KARAYOLLARI

YIL KAZA ÖLÜ YARALI
1989 103.758 6.352 79.928
1990 115.295 6.286 87.693
1991 142.145 6.231 90.520
1992 171.741 6.214 94.824
1993 208.823 6.457 104.330
1994 233.803 5.942 104.717
1995 279.663 6.004 114.319
1996 344.641 5.428 104.599
1997 387.533 5.181 106.146
1998 440.149 4.935 114.552
1999 438.338 4.596 109.899
2000 420.854 3.628 105.216

2000 yýlýnda demiryollarýnda 539 kaza olurken,karayollarýnda 420.854 kaza olmuþtur.Sözkonusu yýl içinde demiryollarýndaki kazalarda ölenlerin sayýsý 13 yaralýlarýn sayýsý 160 iken,karayollarýndaki kazalarda ölenlerin sayýsý 3628 kiþi,yaralýlarýn sayýsý ise 105.216 olmuþtur. Demiryollarýndaki kazalarda belli bir azalma varken karayollarýnda kazalarda genel olarak yükselmiþtir.

Demiryollarýndaki kaza sayýsý az olmasýna raðmen demiryollarýna gereken önem verilmemiþtir. Demiryollarýnýn bu kadar geliþememesinin nedenlerinden birisi de demiryollarýna ayrýlan ödeneðin yetersiz olmasýdýr.Aþaðýdaki tabloda da görüldüðü gibi karayollarýna ve demiryollarýna verilen ödenek miktarlarý arasýnda çok büyük bir fark sözkonusu,


YILLAR KARAYOLLARINA VERÝLEN DEMÝRYOLLARINA VERÝLEN

1960 89.9 10.1
1970 94.3 5.7
1980 70.7 29.7
1990 83.7 16.3
1991 88.8 11.2
1992 80.6 19.4
1993 80.2 19.8
1994 88.2 11.7

1950-2000 yýllarý arasýnda yani 50 senede ancak 500 km’lik yeni demiryolu yapýmý gerçekleþtirilmiþ durumda.780 bin kilometrekare’lik bir yüzölçüme sahip olan ülkemizde sadece 8607 kimometrekarelik demiryolu þebekesi mevcut.

Karayollarýndaki kazalarý azaltmak için alternatif ulaþým çözümleri üretmek gerekiyor. Demiryollarý bu alternatiflerden birisi ancak demiryollarýna gereken önemi vermeli ve demiryollarýnda yaþanana sorunlarý çözmemiz gerekiyor.Öncelikle idari bakýmdan TCDD mevcut hantal yapýsýndan kurtarýlmalý ve yeniden yapýlanmalý ve yarým kalan projeler bir an bitirilmelidir.